Курс по Български език и литература за Национално външно оценяване – 7 клас

Работа с текста

 1. Сфери на общуване
 • битова
 • естетическа
 • научна
 • институционална
 • медийна

Видове текст

 • разговорен
 • художествен
 • научен и научнопопулярен
 • административно-делови
 • публицистичен

Граматически категории (признаци, характеристики) на глагола

 • Лице
 • Число
 • Време
 • Сложни глаголни времена
 • минало неопределено
 • минало предварително
 • бъдеще време в миналото

Залог

 • деятелен
 • страдателен
 • употреба при учтива форма

Наклонение

 • изявително
 • преизказни глаголни форми
 • условно
 • повелително
 1. Вид
 • свършен
 • несвършен
 • Спрежение

Причастия

 • деепричастие
 • сегашно деятелно
 • минало страдателно
 • минало несвършено деятелно
 • минало свършено деятелно

Местоимения

 • лични
 • притежателни
 • въпросителни
 • отрицателни
 • неопределителни
 • обобщителни
 • относителни
 • показателни

Съставни сказуеми

 • съставно именно
 • съставно глаголно

Сложни изречения

 1. Сложно съчинено
 • съединително
 • разделително
 • противоположно
 • разнородно
 1. Сложно съставно
 • с подчинено подложно
 • с подчинено определително
 • с подчинено допълнително
 • с подчинено обстоятелствено пояснение
 1. Сложно смесено
 • Лексикални отношения
 • антоними
 • синоними
 • пароними
 • омоними (омографи, омофони)
 • сложни думи
 • сродни думи
 • Части на речта
 • изменяеми
 • неизменяеми

Поставяне на теза

Трансформиращ преразказ

 • от името на неутрален разказвач
 • от името на герой